Ochrona danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych jest Małgorzata Wendt.
 
Kontakt e-mail: iod@sppolczyno.pl
 
 Administratorem danych osobowych  jest Szkoła Podstawowa im. Antoniego Abrahama w Połczynie,

 ul. Szkolna 21 Połczyno; 84-100 Puck, mail:  sekretariat@sppolczyno.pl;  (58)  673 82 78

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się poprzez adres mail:  iod@sppolczyno.pl

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC UCZNIA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań szkoły /przedszkola w tym m.in. przeprowadzenie rekrutacji dzieci do szkoły/oddziałów przedszkolnych.

 

Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO) w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, 

 

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Podanie danych jest dobrowolne w zakresie kryteriów naboru, przy czym niepodanie danych będzie skutkowało utratą uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji (punkty nie zostaną naliczone).

 

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie w JRWA w zależności od klasyfikacji maksymalnie przez 50 lat od dnia zakończenia nauki (arkusze ocen), przez okres 5 lat (dzienniki lekcyjne), dane kandydatów nieprzyjętych do szkoły / oddziału przedszkolnego przez okres roku od zakończenia naboru. Dłuższe przechowywanie danych osobowych jest możliwe również wówczas, gdy wymagają tego przepisy prawa.

 

Odbiorcami danych są: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub świadczące dla nas usługi na podstawie podpisanych umów.

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, informacji, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, powiadomienia o ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, kontaktu z IOD,  odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC KANDYDATA DO PRACY

Pani/Pana dane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

Podstawa przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w związku z art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kodeksu Pracy

– art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku  z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela,  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych

– art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – podanie szczególnych kategorii danych niewymaganych przepisami prawa – wymagane jest pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych dołączone do dokumentów kandydata.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z przepisów prawa (np. numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do jego akt osobowych.

Odbiorcami danych są: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub świadczące dla nas usługi na podstawie podpisanych umów. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze (imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania) będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie przez okres co najmniej
3 miesięcy.

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, informacji, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, powiadomienia o ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, kontaktu z IOD,  odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). Ponadto, macie Państwo prawo do udzielenia i cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz do usunięcia danych lub bycia zapomnianym (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody). Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.
 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSOBY, KTÓRA ŻYCZY SOBIE KONTAKTU Z ADMINISTRATOREM POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY NA STRONIE WWW

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie kontaktu z administratorem poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej.

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*), którą wyrazili Państwo dobrowolnie, poprzez świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego (wypełnienie formularza kontaktowego na naszej stronie www).

 

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych uniemożliwi podjęcie kontaktu przez stronę www.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania się ze zgody.

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa lub świadczące dla nas usługi na podstawie podpisanych umów.

 

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, informacji, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, powiadomienia o ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, przenoszenia danych, niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, kontaktu z IOD,  odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). Ponadto, macie Państwo prawo do udzielenia i cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz do usunięcia danych lub bycia zapomnianym. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy lub za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSOBY, KTÓRA ZNAJDZIE SIĘ W OBSZARZE MONITOROWANIA

Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w obszarze monitorowania oraz mienia.

 

Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* w związku z ustawą  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 14 dni  licząc od daty dokonania nagrania. Po tym okresie nagrania ulegają zniszczeniu, jeśli przepisy odrębne nie stanowią inaczej lub do czasu ewentualnego prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa lub świadczące dla nas usługi na podstawie podpisanych umów.

 

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, informacji, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, ograniczenia ich przetwarzania, powiadomienia o ich ograniczeniu przetwarzania, niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, kontaktu z IOD,  odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W UROCZYSTOŚCIACH SZKOLNYCH

 

Celem przetwarzania danych osobowych jest promocja uroczystości, wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz innych organizowanych przez szkołę.

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*), którą wyrazili Państwo dobrowolnie, poprzez świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą przetwarzania jest również prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Podanie danych jest dobrowolne.

 

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

Państwa dane osobowe w postaci zarejestrowanego wizerunku zostaną udostępnione na stronie www szkoły oraz w mediach lokalnych i społecznościowych. Odbiorcami mogą być również podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa lub świadczące dla nas usługi na podstawie podpisanych umów.

 

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, informacji, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, powiadomienia o ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, kontaktu z IOD,  odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). Ponadto, macie Państwo prawo do udzielenia i cofnięcia udzielonej zgody
w dowolnym momencie oraz do usunięcia danych lub bycia zapomnianym. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE ZBIERAMY W KORESPONDENCJI

 

Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrzenia złożonego wniosku/ podania.

 

Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawą z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie wniosku/ podania.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od dnia rozpatrzenia wniosku/ podania w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Korespondencja, która nie będzie wymagała przechowywania będzie usuwana na bieżąco.

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa lub świadczące dla nas usługi na podstawie podpisanych umów.

 

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, informacji, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, powiadomienia o ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, kontaktu z IOD,  odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSóB, KTÓRYCH DANE  SĄ ZBIERANE ZA POŚREDNICTWEM FACEBOOKA

 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenie komunikacji z użytkownikami oraz gromadzenie i przekazywanie portalowi społecznościowemu danych użytkowników tego portalu w celu tworzenia statystyk oglądalności strony Administratora na portalu społecznościowym. Dane te pozwolą nam ulepszać naszą stronę dla zwiększania jej popularności.  

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO* lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (np. jeśli w wiadomości przekazywane są dane szczególnych kategorii) – zgody wyrażonej przez kliknięcie przycisku „Lubię to” lub „Obserwuj” na stronie Administratora w portalu społecznościowym lub poprzez wysłanie wiadomości. 

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu określonego na stronach Facebooka:

 https://www.facebook.com/policy.php  w sekcji: Zachowywanie danych, dezaktywacja i usunięcie konta. 

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych jest portal społecznościowy, na którym mamy konto szkoły (Facebook) oraz podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi na podstawie podpisanych umów. 

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Państw trzecich, takich jak Stany Zjednoczone oraz inne kraje, w których dostępny jest Facebook. Podmiot zgodnie deklaruje wykorzystanie typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, do których dane mogą być przekazywane. Więcej informacji można uzyskać na stronie portalu społecznościowego https://www.facebook.com/policy.php. 

 

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, informacji, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, bycia zapomnianym, ograniczenia ich przetwarzania, powiadomienia o ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, przenoszenia danych, niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, kontaktu z IOD,  odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można poprzez cofnięcie polubienia lub obserwowania strony Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.